Хімічна промисловість та хімічний ринок України у 2022 році: факти, оцінка ситуації, тенденції, прогноз. Аналітичний звіт

Традиційний щорічний аналітичний звіт щодо усіх аспектів функціонування  національного хімічного виробництва та внутрішнього товарного ринку. Аналіз наслідків масштабного вторгнення рф в Україну для хімічної галузі та її перспектив.
Практичне керівництво щодо вимог нового законодавства України у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією, відповідних процедур та змін регулювання надання на ринку хімічної продукції (введення ЗУ в дію відбудиться 29.06.2024)

Практичне керівництво щодо вимог нового законодавства України у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією у питаннях та відповідях (30 основних запитань та відповідей).
Сірка технічна. Аналіз світового, регіональних та національного ринку. Баланси виробництва-споживання (у розрізі країн). Ціновий аналіз. Логістичні маршрути поставок. Аналітичний огляд

Повний статистичний та аналітичний аналіз світового ринку сірки (сфери застосування, виробництво, розгорнуті профілі виробників з повними реквізитами, специфікації продукції, детальні дані щодо зовнішньоторговельних поставок, балансові розрахунки споживання, цінова кон’юнктура, основні тенденції та прогноз). Хронологічні рамки дослідження: 2016–2022 рр.; (прогноз – 2023-2026 рр.). Географія дослідження: усі регіони і країни світу з чутливими ринками. Звіт складається з 5 розділів, містить 145 сторінок, зокрема 10 малюнків, 132 таблиць.
Добавки до бетонів (пластифікуючі) та будівельних розчинів. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні, екологічні, нормативно-технічні аспекти виробництва та ринку. Обґрунтування доцільності створення виробництва. Профілі виробників та споживачів. Аналітичний огляд

Системний деталізований аналіз ситуації у виробництві та на внутрішньому ринку пластифікуючих добавок до бетонів (на основі сульфанолу, лігносульфанолу та іншої хімічної сировини), зовнішньої торгівлі (видовий зріз), оцінка комерційної доцільності створення нового вітчизняного виробництва пластифікуючих добавок до бетонів у контексті внутрішніх та зовнішніх аспектів та реалій економічного стану в Україні у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Статистичні та аналітичні дані щодо можливого імпортозаміщення хімічної продукції (хімічна сировина, напівсировина, кінцева хімічна продукція, яка традиційно поставлялася в Україну з рф та рб (дані за 2021-2022 рр.) Аналітична довідка

Деталізований аналіз по 180 хімічним продуктам (статистичні, аналітичні дані), оцінка щодо можливості/неможливості імпортозаміщення хімічної продукції, прогнозна оцінка обсягів споживання та ринку. Дані та оцінка приведена станом на березень 2023 р.
Пінополіуретани. Секторальний аналіз виробництва еластичних пінополіуретанів в Україні та сировинного забезпечення галузі у період 2019-2022 рр. Аналітичний огляд.

Проаналізовані основні споживчі ніші ППУ в Україні, структура та баланси споживання. Охарактеризовано технічні, споживчі та екологічні особливості ППУ. Проведений детальний аналіз внутрішнього товарного ринку еластичних ППУ: стан виробництва ПУ, сировинне забезпечення виробництво еластичного ППУ, зовнішньоторговельні поставки.

Надані детальні профілі основних виробників та охарактеризована структура внутрішнього споживання, аналітичні висновки з прогнозом ринку в Україні.
Біогаз (біометан). Аналіз стану виробництва та споживання біометану в країнах Європи та Україні. Техніко-економічна та кон’юнктурна доцільність збільшення виробництва біометану в Україні в якості сировинної бази для хімічної галузі. Цільове аналітичне дослідження

Дослідження розкриває сучасні тенденції та динаміку виробництва та споживання біометану, зокрема, в країнах Європи та Україні. Перший розділ дослідження присвячений аналізу стану виробництва біометану в ЄС, в т.ч. у розрізі окремих країн, представлено дані щодо динаміки зростання кількості установок, їх одиничної та сумарної потужності, регіональної структури розміщення виробництв тощо. У розділі 2 приведені дані щодо компаній- ліцензіарів та постачальників технологій та обладнання для виробництва біометану, зроблений порівняльний аналіз існуючих технологій збагачення біогазу до біометану. Третій розділ дослідження включає аналіз сучасного стану розвитку виробництва біометану в Україні: сировинні та економічні передумови, виробнича база, регуляторне середовище, проекти створення виробництв біометану, терміни їх реалізації та потенційні ринки збуту.
Інноваційні види будівельної хімії (БХ). Оцінка можливостей створення сучасних видів БХ в Україні на вітчизняній сировинній базі. Цільове аналітичне дослідження

Аналіз сучасної ситуації у виробництві та споживанні інноваційної будівельної хімії в Україні (товарна структура з акцентом на сегменти з найбільш затребуваним асортиментом, попит і пропозиції, частка імпорту та вітчизняної продукції, сировинне забезпечення, інвестиційні проекти тощо).

Деталізований аналіз субринку сухих будівельних сумішей як найбільш ємного споживчого сегменту з високою інвестиційною привабливістю, великою кількістю інноваційних пропозицій, прогнозованим кратним попитом у період післявоєнної відбудови країни.

Приведені позитивні і негативні чинники створення в Україні виробництва окремих видів будівельної хімії на вітчизняній сировинній базі.
Оцтова кислота. Етилацетат. Аналіз стану товарних ринків оцтової кислоти та етилацетату в Україні. Аналітичний огляд

Аналіз основних чинників впливу та проблем розвитку даних ринків в Україні, на основі динаміки ринкових параметрів (виробництво, зовнішньоторговельні операції та споживання) в 2018-2022 роках. Виявлені фактори споживчих переваг, які визначають ситуацію на внутрішньому ринку, та зазначені пріоритетні цілі для його учасників, спрямовані на адаптацію до умов, що диктує ринок (в т.ч. світовий).