Навигация


Последние заметки

ТН ВЭД - 283522,24,25,26,29,31,39 - ФОСФАТЫ ПИЩЕВЫЕ

ТН ВЭД - 730840 - ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТН ВЭД - 730500, 730600 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ

ТН ВЭД - 730423 - ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ

ТН ВЭД - 730400 - ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ


Поиск по сайту

Поисковый запрос должен быть не мение 4-х символов.
Блоги друзей

сектор REACH


Архив

2018-06

2018-05

2018-04

2018-03

2018-02

2018-01

2017-12

2017-11

2017-10

2017-09

2017-08

2017-07

2017-06

2017-05

2017-04

2017-03

2017-02

2017-01

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-05

2016-04

2016-03

2016-02

2016-01

2015-12

2015-02

2014-11

2014-10

2014-06

2014-03

2014-02

2013-06

2012-12

2012-05

2012-01

2011-06

2011-04

2011-03

2011-01

2010-11

2010-10

2010-02

0000-00Курс валют


Погода

Посетители

Посетителей на сайте: 1


Секретный раздел

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС /  информация о нас 

Інститут має тридцятип'ятирічний досвід техніко-економічних досліджень і науково-інформаційної діяльності в галузі прикладної хімії та хімічної технології.

І має досить розвинену інфраструктуру:

 •  інформаційна база - понад 1,6 млн. вітчизняних та зарубіжних документів, в т.ч.: депоновані наукові роботи - понад 20 тис., найменувань технічні умови - понад 15 тис. (в т.ч. і ТУ колишнього СРСР)
 •  технічна база - сучасна обчислювальна техніка, інформаційно-пошукові бази даних, поліграфічний комплекс
 •  кадровий склад: професійні хіміки, інформаційні працівники, маркетологи, фахівці в галузі поліграфії.

Основні напрямки діяльності інституту:

 • науково-інформаційне забезпечення підприємств, організацій, фірм з проблем хімічної промисловості;
 • розробка аналітичних матеріалів, проведення маркетингових досліджень про стан, тенденції, перспективи розвитку хімічної промисловості України, внутрішнього товарного ринку та окремих його сегментів, світової хімічної промисловості, світового та регіональних товарних ринків хімічної та нафтохімічної промисловості;
 • документальне забезпечення навчально-методичними матеріалами з проблем техніки безпеки, нормативно-технічної документації у сфері технічної регулятивної політики;
 • розробка та видання науково-інформаційних збірників, каталогів, рекламних проспектів, прайс-листів;
 • науково-методичний супровід міжнародних і національних виставок та ярмарків, презентацій, наукових конференцій і нарад галузевого профілю.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Институт имеет тридцатипятилетний опыт технико-экономических исследований и научно информационной деятельности в области прикладной химии и химической технологии.
И обладает достаточно развитой инфраструктурой:

 • информационная база -более 1,6 млн. отечественных и зарубежных документов, в т. ч.: депонированные научные работы - более 20 тыс. наименований технические условия - более 15 тыс. (в т. ч. и ТУ бывшего СССР)
 • техническая база -современная вычислительная техника, информационно -поисковые базы данных, полиграфический комплекс
 • кадровый состав: профессиональные химики, информационные работники, маркетологи, специалисты в области полиграфии.


Основные направления деятельности института:
 • научно-информационное обеспечение предприятий, организаций, фирм по проблемам химиченской промышленности;
 • разработка аналитических материалов, проведение маркетинговых исследований о состоянии, тенденциях, перспективах развития химической промышленности Украины, внутреннего товарного рынка и отдельных его сегментов, мировой химической промышленности, мирового и региональных товарных рынков химической и нефтехимической промышленности;
 • документальное обеспечение учебно-методическими материалами по проблемам техники безопасности, нормативно-технической документации в сфере технической регулятивной политики;
 • разработка и издание научно-информационных сборников, каталогов, рекламных проспектов, прайс-листов;
 • научно-методическое сопровождение международных и национальных выставок и ярмарок. презентаций, научных конференций и совещаний отраслевого профиля.