Аналітичні огляди інноваційних технологій та практик. Розробляються на запит замовника для будь-якого хімічного виробництва на основі репрезентативних інформаційних джерел

По індивідуальни запитам замовників.
Паспорти безпечності продукції (SDS) на продукцію, яка підлягає паспортизації. Розробка здійснюється відповідно до міжнародних та національних стандартів англійською та/або українською мовами

Розробляються на будь-яку хімічну продукцію (хімічну речовину, суміш), яка підлягає паспортизації на безпечність.
Будь-які хімічні виробництва (за замовленням) Аналітико-фактографічні довідки

Аналітико-фактографічні  довідки містять детальні та репрезентативні дані щодо компаній-ліцензіарів (ліцензіатів), інжинірингових компаній, інноваційних технологій хімічних виробництв. Огляд інвестиційних проектів, які реалізовані (5-7 років) або ж реалізуються у  світовому хімічному виробництві.
Гумовотехнічні вироби (ГТВ). Сировинні, технологічні та кон‘юнктурні аспекти виробництва ГТВ в Україні. Сегментний аналіз споживання, тенденції та прогноз розвитку ринку. Основний аспект – ліквідність Цільове аналітичне дослідження

Актуальний аналіз стану виробництва та споживання гумовотехнічних виробів (ГТВ) в Україні в період 2020-2023 рр.: стан сировинного забезпечення галузі, динаміка та секторальна структура виробництва, провідні вітчизняні компанії-товаровиробники, аналіз експортно-імпортних операцій у розрізі основних товарних сегментів, перелік провідних постачальників та імпортерів, баланс та структура внутрішнього споживання ГТВ в Україні (в т.ч. по окремих секторах), частка імпортної продукції на ринку.

Дослідження включає прогнозні оцінки обсягів виробництва та споживання ГТВ в перспективі до 2030 р. та аналітичні висновки щодо потенціалу імпортозаміщення.
Технічний вуглець. Кон‘юнктура та тенденції споживання на світовому ринку. Стан виробництва та споживання в Україні, сировинні аспекти, прогнозна оцінка ринку Цільове аналітичне дослідження

В НТР наданий актуальний аналіз стану виробництва та споживання технічного вуглецю в Україні в період 2020-2023 рр., розкриті аспекти сировинного забезпечення сегменту, обсягів та напрямків реалізації продукції вітчизняного виробництва. Приведена оцінка марочної та секторальної структури споживання техвуглецю на внутрішньому ринку України, прогноз розвитку споживання в коротко- та середньостроковій перспективі.

Також надана характеристика теперішнього стану розвитку світового та основних регіональних ринків, динаміки та основних тенденцій у виробництві та споживанні, аналіз світової торгівлі та динаміка цін зовнішньої торгівлі у розрізі провідних постачальників на глобальному ринку.
Янтарна (бурштинова) кислота. Технологічні, технічні, кон’юнктурні, техніко-економічні аспекти. Обґрунтування доцільності створення виробництва янтарної кислоти в Україні Цільове аналітичне дослідження

Янтарна кислота (ЯК): ключові ідентифікаційні характеристики, класифікація, синтез, специфікації, споживчі ніші. Основні фактори конкуренції біологічної й синтетичної ЯК та їх влив на формування попиту на світовому ринку.

Споживчі та цінові переваги біоЯК.

Сировинні аспекти виробництва біоЯК (сировина 1-го і 2-го покоління).

Короткий аналіз світового ринку ЯК (виробництво, товаровиробники і їх профілі, інвестпроекти, зовнішня торгівля, регіональний попит і пропозиції, ціновий аналіз, сегментна структура споживання, чинники зростання попиту на біоЯК в економічно розвинених країнах, тенденції та перспективи).

Ринок ЯК в Україні (ситуація у виробництві, імпорт, споживання, основні фактори формування внутрішнього попиту, споживчі ніші,

прогнозна оцінка ринку, ризики й переваги створення виробництва біоЯК в Україні). Детальний аналіз сфер споживання біоЯК на глобальному ринку в контексті їх актуальності та  перспективності на товарному ринку України з акцентом на виробництво біопластику, як альтернативи синтетичним полімерам, гальванопокриттів, біорозчинних протиожеледних засобів і розчинників, на використання біоЯК як альтернативи фталевому ангідриду, адипіновой кислоті, ін.

Огляд комерційних технологій промислового виробництва біоЯК та створення виробничого ланцюжку її переробки у напівтоварну та товарну продукцію.
Коагулянти. Детальний розвернутий аналіз та прогноз внутрішнього виробництва та товарного ринку коагулянтів для водопідготовки та очищення стоків. Видові аспекти. Світові тенденції та оцінка їх впливу на стан внутрішнього виробництва та споживання коагулянтів (технологічні, споживчі, екологічні аспекти) Цільове аналітичне дослідження

Поточна ситуація у виробництві коагулянтів в Україні. Обсяги виробництва у розрізі основних видів коагулянтів. Компанії-виробники та їх товарний асортимент. Конкурентне середовище, зміна лідера з виробництва коагулянтів з початком повномасштабної війни.

Зовнішньоторговельні та внутрішні поставки коагулянтів в Україні у розрізі основних операторів ринку. Причини істотного зростання імпортних поставок окремих груп коагулянтів. Аналіз логістики поставок. «Вузькі» аспекти ринку та аналіз цінової кон’юнктури.

Профілі зарубіжних компаній-постачальників, компаній-імпортерів, компаній-споживачів і компаній-виробників коагулянтів в Україні.

Структуровані дані у розрізі кожної компанії-виробника (компанії-постачальника): товарний та марочний асортимент коагулянтів для водопідготовки й очищення стічних вод, ціни, конкурентні параметри (переваги) та ін.

Висновки щодо забезпечення потреб українського ринку коагулянтів вітчизняною продукцією та оптимального алгоритму імпорту коагулянтів в Україну за конкурентоспроможними цінами та оптимальними технічними і споживчими характеристиками.

Огляд зарубіжних та вітчизняних оптимальних технологій отримання та застосування коагулянтів. Сучасні технологічні аспекти підвищення їх ефективності.
Технології виробництва стабілізованих азотних добрив та модифікуючі добавки для покращення їх товарно-споживчих характеристик Цільове аналітичне дослідження

В НТР проаналізована технологічна можливість поліпшення складу азотних удобрив за допомогою використання стабілізуючих добавок у їх виробництві завдяки яким є можли-вість зменшити втрати нітрогену в добриві і компенсувати підвищення цін.

Тематичні зрізи:

  • використання інноваційних інгредієнтів для отримання азотних добрив тривалої дії та з контрольованим звільненням азоту;
  • удосконалення використання інгібіторів нітрифікації, що дозволяють підвищити коефіцієнт використання азоту добрив та знизити втрати його у навколишнє середовище;
  • застосування нових методів підвищення структурних характеристик азотних добрив за допомогою модифікуючих добавок, що гарантують технологічні показники якості їх виробництва та застосування;
  • використання нових агроприйомів, що підвищують ефективність азотних добрив за рахунок часткової заміни мінерального азоту біологічним.Передумови використання розкривних порід і відходів, збагачення потенційних рудоносних районів України для виробництва будівельних і промислово-технічних матеріалів Цільове аналітичне дослідження

У межах дослідження на основі аналізу міжнародної бази інформаційних публікацій щодо перспективних технологічних трендів у сфері поводження з відходами видобування та збільшення обсягів їх переробки і повторного використання з метою реалізації норм євроінтеграційних законів України «Про управління відходами», «Удосконалення законодавства у сфері користування надрами» розроблений інструментарій оцінки та впровадження стійких технологічних інновацій для:

  • екологічного та циклічного видобутку і переробки рудоносної сировини;
  • переоцінки породних відвалів, відходів шахт і хвостів як потенційних джерел стратегічних будівельних та технічно-промислових матеріалів;
  • промислового освоєння місць накопичення відходів добувної промисловості у повоєнній Україні.

Акцент інструментарію розставлений за галузями (будівельна, хімічна, енергетична, металургійна), які використовують найбільше ресурсів, генерують найвищі потенційні можливості для циркуляції відходів та технологічної здійсненності їх перероблення в Україні.
Аналітична оцінка ситуації у хімічній промисловості України та на внутрішньому товарному ринку хімічної продукції за попередніми підсумками 2023 року Аналітична записка

Товарне виробництво. Реалізація. Зовнішня торгівля. Внутрішня торгівля та споживання. Ціновий аналіз. Тенденції.  Втрати від воєнних дій. Аналітичні висновки та прогнозна оцінка (попередні результати 2023 р.).